سوالات متدوال

خیر، ولی با توجه به شرایط عمومی در صورتیکه اندوخته بیمه نامه ، هزینه های بیمه گری را پاسخگو نباشد بیمه نامه به حالت تعلیق در می آید و با توجه بهشرایط عمومی برخود می شود.

در بیمه های زندگی سود تضمینی برای 10 سال می باشد ولی در بانک ها حداکثر 5 سال می باشد  و با شرایط اقتصادی ممکن است تغییر یابد .در بیمه های زندگی  علاوه بر بحث سرمایه گذاری ، بحث سرمایه فوت و سایر پوشش ها نیز مطرح می باشد.